NORME TEHNICE

Norme tehnice privind deţinerea şi comercializarea detectoarelor de metale
 
CAP. 1
Dispoziţii generale
 
    ART. 1
    (1) Persoanele fizice şi juridice care deţin şi/sau comercializează detectoare de metale sunt obligate să obţină, īn prealabil, autorizaţia inspectoratului de poliţie al judeţului, respectiv a Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, īn a căror rază teritorială īşi au domiciliul sau, după caz, sediul, şi să se īnregistreze la aceste autorităţi.
    (2) Prevederile alin. (1) nu se aplică unităţilor şi formaţiunilor Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Serviciului Romān de Informaţii şi Serviciului de Protecţie şi Pază.
    (3) Īn vederea deţinerii detectoarelor de metale de către personalul de specialitate atestat şi īnscris īn Registrul arheologilor, acesta are obligaţia ca, īnainte de a obţine autorizaţia prevăzută la alin. (1), să obţină avizul prealabil emis de Ministerul Culturii şi Cultelor.
 
CAP. 2
Eliberarea autorizaţiei de deţinere
 
    ART. 2
    (1) Īn vederea obţinerii autorizaţiei de deţinere a detectoarelor de metale, persoana fizică trebuie să fi īmplinit vārsta de 18 ani şi să depună la unitatea de poliţie prevăzută la art. 1 alin. (1) următoarele documente:
    a) cerere-tip, completată conform modelului prevăzut īn anexa nr. 1 la prezentele norme tehnice;
    b) buletinul sau cartea de identitate (xerocopie şi original);
    c) actul cu care se dovedeşte că solicitantul este proprietarul detectorului de metale (xerocopie şi original);
    d) chitanţa emisă de unităţile C.E.C., din care să reiasă că a fost achitată suma de 100.000 lei reprezentānd taxa pentru autorizaţie;
    e) certificat de cazier judiciar.
    (2) Nu se eliberează autorizaţia prevăzută la alin. (1) persoanei care este cercetată sau arestată pentru săvārşirea infracţiunilor prevăzute la art. 23^2 şi 23^3 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000, modificată şi completată prin Legea nr. 462/2003, sau care a suferit condamnări pentru asemenea infracţiuni.
    (3) Detectorul de metale va fi deţinut şi utilizat numai de titularul autorizaţiei.
    (4) Īnstrăinarea detectorului de metale se va face numai după ce a fost radiat din evidenţele unităţii de poliţie.
 
 
    ART. 3
    (1) Eliberarea autorizaţiei de deţinere a detectoarelor de metale de către persoanele juridice se face pe baza următoarelor documente:
    a) cerere-tip, completată conform modelului prevăzut īn anexa nr. 2 la prezentele norme tehnice;
    b) buletinul sau cartea de identitate a reprezentantului legal al instituţiei, precum şi ale angajaţilor care vor utiliza detectorul de metale pentru executarea sarcinilor de serviciu (xerocopie şi original);
    c) statutul societăţii (original şi xerocopie);
    d) actul cu care se dovedeşte că solicitantul este proprietarul detectorului de metale (xerocopie şi original);
    e) chitanţa emisă de unităţile C.E.C., din care să reiasă că a fost achitată suma de 200.000 lei reprezentānd taxa pentru autorizaţie;
    f) certificat de cazier judiciar pentru persoanele prevăzute la lit. b).
    (2) Autorizaţia va cuprinde denumirea, sediul şi datele de stare civilă ale reprezentantului legal al instituţiei, precum şi caracteristicile de identificare ale detectorului de metale şi va fi īnsoţită de tabelul nominal privind angajaţii autorizaţi să utilizeze detectorul de metale.
    (3) Detectorul de metale deţinut de către o persoană juridică va putea fi īnstrăinat īn condiţiile prevăzute de art. 2 alin. (4).
 
    ART. 4
    Autorizaţia de deţinere a detectoarelor de metale se eliberează solicitantului după 10 zile de la depunerea documentaţiei prevăzute mai sus şi are forma şi conţinutul conform anexei nr. 4 sau 5, după caz, la prezentele norme tehnice.
 
 
    ART. 11
    Anexele nr. 1 - 6 fac parte integrantă din prezentele norme tehnice.
 


ANEXA 1
la normele tehnice


CERERE
formulată de persoana fizică pentru obţinerea autorizaţiei de deţinere a detectoarelor de metale
 
    Subsemnatul/Subsemnata ...................................................., domiciliat/domiciliată īn localitatea ........................................., judeţul ......................................., telefon ......................, posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria ................. nr. .................., eliberat/eliberată de ............................................ la data de ..............., CNP ..................................., pe baza documentelor prevăzute īn Normele tehnice privind deţinerea şi comercializarea detectoarelor de metale, pe care le anexez la prezenta cerere, vă rog să īmi eliberaţi autorizaţia de deţinere a detectorului de metale marca ........................, seria .............. nr. ......................., pe care l-am cumpărat de la ..................................., cu sediul īn ............................., dovedind cu actul ............................................................., urmānd să-l folosesc la ...................................................... .
    Menţionez că am luat cunoştinţă de prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, modificată şi completată prin Legea nr. 462/2003.
 
    Data īntocmirii ..................       Semnătura ........................
 
    ANEXA 2
    la normele tehnice

 CERERE
formulată de persoana juridică pentru obţinerea autorizaţiei de deţinere a detectoarelor de metale
 
    Subsemnatul/Subsemnata ...................................................., domiciliat/domiciliată īn localitatea ........................................., judeţul ................................., telefon ............................, posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria .............. nr. ....................., eliberat/eliberată de .............................................. la data de ..............., CNP ..................................., reprezentant legal al Societăţii ......................................................., pe baza documentelor prevăzute īn Normele tehnice privind deţinerea şi comercializarea detectoarelor de metale, pe care le anexez la prezenta cerere, vă rog să īmi eliberaţi autorizaţia de deţinere a detectorului de metale marca ........................, seria ................... nr. ......................., care a fost cumpărat de la ..................................., cu sediul īn ..................................., dovedind cu actul ........................, urmānd să fie folosit la ..................................................... .
    Manipularea lui se face de către .......................................... .............................................................................., angajaţi cu contract de muncă ai societăţii.
    Menţionez că au luat cunoştinţă de prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, modificată şi completată prin Legea nr. 462/2003, atāt reprezentantul legal al societăţii, cāt şi cei care manipulează detectorul de metale.
 
    Data īntocmirii ..................       Semnătura ........................
 
 

 
 

 
 
    ANEXA 4
    la normele tehnice

Antet
    Nr. ......... din ............
 
AUTORIZAŢIE
de deţinere a detectoarelor de metale de către persoanele fizice
 
    Īn baza prevederilor art. 5 alin. (6^1) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, modificată şi completată prin Legea nr. 462/2003, se autorizează pentru deţinerea detectorului de metale marca .............................., seria ........................, domnul/doamna ..............................................................................., posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria ............... nr. ...................., eliberat/eliberată de ........................ la data de ....................., CNP ..................................... .
 
             Inspector-şef al inspectoratului de poliţie judeţean
                  (Director general al Direcţiei Generale de
                      Poliţie a Municipiului Bucureşti),

 
   

 
    ANEXA 5
    la normele tehnice

Antet
    Nr. ......... din ............
 
AUTORIZAŢIE
de deţinere a detectoarelor de metale de către persoanele juridice
 
    Īn baza prevederilor art. 5 alin. (6^1) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, modificată şi completată prin Legea nr. 462/2003, se autorizează pentru deţinerea detectorului de metale marca ..................., seria ........................, persoana juridică ..............................................................................., cu sediul īn ..................... ...................., īnregistrată la ............................... sub nr. ...................., reprezentată prin domnul/doamna ......................................., domiciliat/domiciliată īn ............................................, judeţul ........................., posesor/posesoare al B.I./C.I. seria .................. nr. ..................., eliberat/eliberată de ............................. la data de ................, CNP ..................................... .
 
             Inspector-şef al inspectoratului de poliţie judeţean
                  (Director general al Direcţiei Generale de
                      Poliţie a Municipiului Bucureşti),

  
  0 items