Livrare gratuită in toată ţara pentru comenzi ce depăşesc 100 €Norme tehnice privind autorizatia de detinere

ORDIN Nr. 251/409/2275/M 115 din 31 mai 2004 pentru aprobarea Normelor tehnice     privind deţinerea şi comercializarea detectoarelor de metale

Având în vedere prevederile art. II din Legea nr. 462/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional
NORME TEHNICE
privind deţinerea şi comercializarea detectoarelor de metale CAP. 1
Dispoziţii generale ART. 1
(1)    Persoanele fizice şi juridice care deţin şi/sau comercializează detectoare de metale sunt obligate să obţină, în prealabil, autorizaţia inspectoratului de poliţie al judeţului, respectiv a Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, în a căror rază teritorială îşi au domiciliul sau, după caz, sediul, şi să se înregistreze la aceste autorităţi.
(2)    Prevederile alin. (1) nu se aplică unităţilor şi formaţiunilor Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Serviciului Român de Informaţii şi Serviciului de Protecţie şi Pază.
(3)    în vederea deţinerii detectoarelor de metale de către personalul de specialitate atestat şi înscris în Registrul arheologilor, acesta are obligaţia ca, înainte de a obţine autorizaţia prevăzută la alin. (1), să obţină avizul prealabil emis de Ministerul Culturii şi Cultelor.
CAP. 2
Eliberarea autorizaţiei de deţinere

ART. 2 (Persoane fizice)

(1)    în vederea obţinerii autorizaţiei de deţinere a detectoarelor de metale, persoana fizică trebuie să fi împlinit vârsta de 18 ani şi să depună la unitatea de poliţie prevăzută la art. 1 alin. (1) următoarele documente:
a)    cerere-tip, completată conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme tehnice;
b)    buletinul sau cartea de identitate (xerocopie şi original);
c)    actul cu care se dovedeşte că solicitantul este proprietarul detectorului de metale (xerocopie şi original);
d)    chitanţa emisă de Trezorerie, din care să reiasă că a fost achitată suma de 10 lei reprezentând taxa pentru autorizaţie;
e)    certificat de cazier judiciar.
(2)    Nu se eliberează autorizaţia prevăzută la alin. (1) persoanei care este cercetată sau arestată pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute la art. 23A2 şi 23A3 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000, modificată şi completată prin Legea nr. 462/2003. sau care a suferit condamnări pentru asemenea infracţiuni.
(3)    Detectorul de metale va fi deţinut şi utilizat numai de titularul autorizaţiei.
(4)    înstrăinarea detectorului de metale se va face numai după ce a fost radiat din evidenţele unităţii de poliţie.    

ART. 3 (Persoane juridice)
(1)    Eliberarea autorizaţiei de deţinere a detectoarelor de metale de către persoanele juridice se face pe baza următoarelor documente:
a)    cerere-tip, completată conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele norme tehnice;
b)    buletinul sau cartea de identitate a reprezentantului legal al instituţiei, precum şi ale angajaţilor care vor utiliza detectorul de metale pentru executarea sarcinilor de serviciu (xerocopie şi original);
c)    statutul societăţii (original şi xerocopie);
d)    actul cu care se dovedeşte că solicitantul este proprietarul detectorului de metale (xerocopie şi original);
e)    chitanţa emisă de Trezorerie, din care să reiasă că a fost achitată suma de 20 lei reprezentând taxa pentru autorizaţie;
f)    certificat de cazier judiciar pentru persoanele prevăzute la lit. b).
(2)    Autorizaţia va cuprinde denumirea, sediul şi datele de stare civilă ale reprezentantului legal al instituţiei, precum şi caracteristicile de identificare ale detectorului de metale şi va fi însoţită de tabelul nominal privind angajaţii autorizaţi să utilizeze detectorul de metale.
(3)    Detectorul de metale deţinut de către o persoană juridică va putea fi înstrăinat în condiţiile prevăzute de art. 2 alin.
 ART. 4
Autorizaţia de deţinere a detectoarelor de metale se eliberează solicitantului după 10 zile de la depunerea documentaţiei prevăzute mai sus şi are forma şi conţinutul conform anexei nr. 4 sau 5, după caz, la prezentele norme tehnice.